Open data overheid - is er geld aan te verdienen?

Geschreven door Ronald Kubbe op 19-12-2012


De overheid omarmt al enige tijd het open data initiatief, op dit moment worden open databronnen onder andere aangeboden via het portaal data.overheid.nl. Wij als organisatie zijn zeer geïnteresseerd in open data bronnen, omdat we standaard informatie oplossingen (informatie-apps) willen aanbieden waarbij we gebruik maken van open data die beschikbaar is. Deze informatie oplossingen moeten kenmerken in zich hebben die we gewend zijn van apps. Dat wil zeggen de aanschaf, implementatie en toepassing moet in zeer korte tijd gedaan worden. Een eerste oplossing die we aanbieden is DIVI-Q, zie ook onze eerdere blog hierover. 

Als we naar de doelstelling van open data voor de overheid kijken dan geeft het open data platform het volgende aan:

“Om haar publieke taak goed uit te kunnen voeren produceert en verzamelt de overheid veel informatie. Een belangrijk deel van deze informatie is openbaar op grond van de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB). Deze open overheidsdata kan - meestal na verrijking door marktpartijen - commerciële waarde krijgen en daarmee bijdragen aan economische groei. Meer en meer landen bieden overheidsdata vrij toegankelijk aan. Ook in Nederland werken diverse publieke en private partijen aan de toegang tot data.”

Aan dit doel wordt invulling gegevens door een platform te bieden waar de data beschikbaar gesteld wordt voor alle geïnteresseerde partijen in de markt. Op dit platform zijn op dit moment al vele databronnen te vinden, van strooiroutes van fietspaden in Nijmegen tot begrotingsstaten van het ministerie van financiën. Er worden nu een kleine 700 databronnen aangeboden via het open data portaal en er zijn vele bronnen meer te vinden op specifieke sites van de diverse publiekrechtelijke organisaties. Dit vraagt om een categorisering van de databronnen en een eenvoudige zoekfunctie. Dit wordt bijvoorbeeld gedaan via het portaal opendatanederland.org

Voor een goed gebruik van open data door marktpartijen zullen er hoge eisen aan de open data gesteld dienen te worden. Niet alleen aan dekwaliteit van de data die beschikbaar gesteld wordt, maar bijvoorbeeld ook aan het actualiseren van de data op vooraf vastgestelde momenten. Per databron zal dan ook metadata beschikbaar gesteld dienen te worden en zal een sturingsinstrument ingericht dienen te worden om de afspraken te bewaken. Dan zal de open data van het benodigde niveau zijn om het te kunnen gebruiken als structurele informatiebron en commerciële waarde kunnen krijgen. In de handreiking op het open data platform worden al vele van deze metadata elementen genoemd.

Het lijkt er echter op (uitkomst van een kleine, wellicht niet representatieve, steekproef) dat deze data veelal eenmalig aangeboden is en (nog) niet voldoet aan de gestelde eisen. Wij hopen dan ook dat het open data initiatief van de overheid zich verder ontwikkelt en een krachtige volgende stap neemt. Hierbij zal met name aandacht moeten zijn voor de procedurele afspraken met de leveranciers van de data zodat aan bovengestelde eisen voldaan gaat worden. Op deze manier kan het open data initiatief van de overheid zich krachtig doorontwikkelen en zullen de gestelde doelen behaald kunnen worden. We juichen dit van harte toe en zien zullen dit initiatief dan ook op de voet volgen!


Labels: innoviq, innovatie, open data, overheid, saas