Radicale vernieuwing aanstaande?

Geschreven door Ronald Kubbe op 21-06-2015


Onlangs las ik het artikel ‘Overheid aan vooravond van radicale vernieuwing’ van Marieke Vos in iBestuur. Een artikel waarvan de inhoud mij zeer aanspreekt. Reden hiervoor is dat het artikel aansluit bij de visie van InnoviQ op informatie. 

Het artikel beargumenteert de kracht van informatie. Daarbij is het de uitdaging om de informatie te verbinden, zowel in de keten als tussen overheden. Het doel daarbij is informatie te gebruiken voor het genereren van publieke waarden.  Er wordt een positieve link gelegd tussen de informatiesamenleving, de netwerksamenleving en de participatiesamenleving. 

Gemeenten moeten gaan nadenken hoe zij informatie kunnen gebruiken om tot hogere publieke waarden te komen. De oplossing wordt daarbij niet gezocht in meer ordening en structurering, maar in het zodanig vormen van de organisatie dat ongestructureerde informatie toegankelijk en bruikbaar wordt. Ongestructureerde informatie is alle informatie die niet in een database opgeslagen en benaderbaar is, denk hier bij aan data die in documenten vastgelegd is, maar kan ook data op social media zijn zijn.  

Onze visie is dat deze inbedding van ongestructureerde informatie plaats moet vinden zonder de bestaande structuren over boord te zetten. De organisatie zal aan de ene kant sterk gestructureerde processen en informatievoorziening nodig blijven hebben (denk aan de dienstverlening die sterk gebonden is aan wettelijke kaders). Aan de andere kant komt er steeds meer (veelal externe) informatie beschikbaar die ongestructureerd van aard is en ook snel gedeeld moet worden binnen de organisatie.      

De organisatie zal zich moeten gaan organiseren om zowel gestructureerde als ongestructureerde informatie te identificeren, vast te leggen, te analyseren en toe te passen. Vanuit de informatievoorziening organisatie zullen middelen vormgegeven en beschikbaar gesteld dienen te worden om dit proces (identificeren, registreren, analyseren, toepassen) te ondersteunen. 

Zowel de organisatie als de informatievoorziening zullen zich dus moet gaan ontwikkelen om de informatie die (al) beschikbaar is te verzamelen en goed in te zetten. Hierbij is in de huidige tijd snelheid in het proces van identificeren tot toepassen van de informatie essentieel om slagvaardig te kunnen reageren op de ontwikkelingen in de omgeving. 

Terecht is de slotopmerking die aangeeft dat de toekomstige organisatie vormgegeven is rondom informatie, dwars door alle thema’s heen. De processen en medewerkers dienen georganiseerd te worden rondom de informatie. Deze benadering vraagt ontwikkeling in het denken over informatie-architectuur, waarbij de informatie leidend gesteld wordt en nieuwe of tijdelijke informatiebronnen snel ingepast kunnen worden.